HDS - HEDEF PORTFÖY SERBEST FON İZAHNAME

29 Ağustos 2017 11:47

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 22.05.2017 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na 844433 sicil numarası altında kaydedilerek 26.05.2017 tarih ve 9334 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Hedef Portföy Serbest Fon’un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20/07/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Belge 1